• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Kang Hoe

Bác Sĩ Lee Kang Hoe

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh