Điều khoản & Điều kiện

Collapse All
Expand All

Quan trọng - Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này. Khi truy cập trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn phải ngay lập tức ngừng truy cập vào trang web này và/hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong tài liệu này, bản quyền và tất cả tài sản trí tuệ khác trong nội dung của trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thiết kế, văn bản, bản ghi âm, hình ảnh hoặc liên kết) là tài sản của Parkway Holdings Ltd (“Parkway”) và/hoặc các công ty con của Parkway (“Parkway Group Healthcare”). Do đó, không được sao chép, truyền tải, công bố, trình diễn, truyền phát, lưu trữ, điều chỉnh, phân phối, hiển thị, cấp phép, thay đổi, tạo siêu liên kết hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung này theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Parkway. Trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Parkway, bạn không được chèn liên kết vào trang web này hoặc bất kỳ phần nào trên mọi trang web khác hoặc “sao chép” hoặc tạo khung trang web này, bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ thông tin và tài liệu nào có trong trang web này trên mọi máy chủ, trang web hoặc trang web khác.

Tất cả thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo được sử dụng trong trang web này đều là tài sản của Parkway Group Healthcare. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp và việc bạn truy cập vào trang web này và/hoặc việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến không được hiểu là được cấp phép, một cách ngụ ý, không phủ nhận hoặc theo cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào xuất hiện trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Parkway. Trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu, không được phép sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo nào như vậy làm siêu liên kết hoặc để đánh dấu bất kỳ siêu liên kết nào đến trang của Parkway Group Healthcare hoặc bất kỳ trang nào khác.

Thông tin và tài liệu có trên trang web hoặc truy cập thông qua trang web này chỉ được thiết kế cho mục đích thông tin và giáo dục. Thông tin đó không được hiểu là tư vấn y tế và không được sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề về sức khỏe, vui lòng tham vấn chuyên gia y tế.

Parkway Group Healthcare không thể bảo đảm hoặc cam kết, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về độ chính xác, thời gian lưu hành hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào có trên trang web hoặc tham chiếu trên trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web này. Parkway Group Healthcare không chịu bất kỳ rủi ro nào đối với việc bạn sử dụng trang web này. Tham chiếu đến các phương pháp điều trị, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể không cấu thành hoặc ngụ ý khuyến cáo hoặc chứng thực bởi Parkway Group Healthcare.

Trong mọi trường hợp, Parkway Group Healthcare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, hệ thống, máy chủ hoặc kết nối không thành công, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, vi phạm bảo mật, vi-rút máy tính, mã độc hại, hư hỏng, trì hoãn hoạt động hoặc truyền tải, lỗi truyền tải hoặc truy cập không khả dụng liên quan đến việc bạn truy cập trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngay cả khi Parkway Group Healthcare đã nhận thông báo về các khả năng này.

Qua việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện rằng bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về việc sử dụng thông tin có trong đây. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Parkway Group Healthcare hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp trang web này hoặc bất kỳ trang nào liên kết đến, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ quyết định, hành động hoặc không có hành động nào thực hiện dựa trên thông tin đã cung cấp ở đây.

Các điều khoản và điều kiện này trình bày trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này có thể thay đổi và cập nhật bất kỳ lúc nào. Bằng cách chọn truy cập trang web này, bạn chịu ràng buộc bởi các điều khoản trình bày trong tài liệu này và bởi các sửa đổi khi các điều khoản đó được đăng lên.

Để thuận tiện cho bạn, Parkway Group Healthcare có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web trên Internet do bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành. Các trang web được liên kết này không nằm trong tầm kiểm soát của Parkway Group Healthcare và Parkway Group Healthcare không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hậu quả của việc truy cập bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết. Ngoài ra, các siêu liên kết có trong trang web này không nên được xem xét hoặc hiểu là sự chứng thực hoặc xác minh của Parkway Group Healthcare cho các trang web được liên kết đó hoặc nội dung trong đó. Bạn đồng ý rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng các trang web liên kết đó hoàn toàn là rủi ro của riêng bạn và tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện truy cập và/hoặc sử dụng trong đó.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Parkway Group Healthcare không phải chịu bất kỳ thiệt hại, tổn thất, phí và chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) mà Parkway Group Healthcare phải chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ việc

(1) bạn truy cập trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, hoặc

(2) bất kỳ bên thứ ba nào khác truy cập trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến bằng ID người dùng và/hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn; hoặc

(3) bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện truy cập nào trong số này; hoặc

(4) bất kỳ bên nào khác vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện truy cập nào trong số này khi bên đó có thể truy cập trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến bằng cách sử dụng ID người dùng và/hoặc mật khẩu đăng nhập của bạn.

Bằng cách truy cập trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn đồng ý rằng quyền truy cập và/hoặc sử dụng đó, cũng như các Điều khoản và Điều kiện truy cập này sẽ được điều chỉnh bởi, và được diễn giải theo luật pháp của Singapore và bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền không độc quyền của tòa án Singapore.

Quyền riêng tư của bạn có vai trò quan trọng đối với Parkway Group Healthcare. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này. Chính sách này áp dụng cho tất cả những người truy cập trang web hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn. Chỉ nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Khi bạn truy cập trang web gleneagles.com.sg, trang web của chúng tôi sẽ tự động theo dõi và thu thập các thông tin sau đây:

(1) Địa chỉ IP;

(2) máy chủ tên miền;

(3) các loại máy tính truy cập gleneagles.com.sg;

(4) các loại trình duyệt web được dùng để truy cập gleneagles.com.sg;

(5) nguồn tham chiếu mà bạn có thể đã nhận được để truy cập đến gleneagles.com.sg; và

(6) thông tin khác liên quan đến tương tác của trình duyệt của bạn và gleneagles.com.sg.

Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi có thể sử dụng cookie để “nhớ” thông tin về các tùy chọn của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này và thực hiện bất kỳ sửa đổi nào như vậy trên trang web này.

QUAN TRỌNG: Bằng cách truy cập trang web này và bất kỳ trang nào của trang web, bạn đồng ý với các điều khoản nêu trên.