Ho Chin Fui William - trị liệu chức năng

Ho Chin Fui William

Occupational Therapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

trị liệu chức năng

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hakka, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Bachelor of Science in Occupational Therapy awarded by National Taiwan University
  • Member of Singapore Association of Occupational Therapists (SAOT)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre