Dr Chan Boon Min Joy - Nhãn khoa

Dr Chan Boon Min Joy

Bác Sĩ Nhãn Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

International Eye Cataract Retina Centre

3 Mount Elizabeth #07-01
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6887 2020
6887 2021