Dr Chan Hsiang Sui - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Chan Hsiang Sui

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA, HSBC Life, Singlife, Great Eastern, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS, National University of Singapore

  • Master of Medicine (General Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, Scotland (General Surgery)

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

H S Chan Surgery

6A Napier Road #03-37D
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6733 4111
6733 4222