Dr Chong Kian Chun - Orthopaedic Surgery

Dr Chong Kian Chun

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Orthopaedic Surgery

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hakka, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Ortho Surg) (Singapore)

  • FRCS (Ortho Surg) (Edin)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Island Orthopaedic Pte Ltd

6 Napier Road #02-16
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6474 5488
6476 1697

Island Orthopaedic Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #05-08
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6737 5683
6732 7290