Dr Lee Chee Wan - Tim

Dr Lee Chee Wan

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, HSBC Life, NTUC Income, AIA, Great Eastern, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (Honours), University of Sydney, Australia

  • Doctorate of Medicine, University of Oxford, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Cardiac Centre International

3 Mount Elizabeth #07-04
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6253 1000