Dr Liew Hui Min - Da liễu

Dr Liew Hui Min

Bác Sĩ Da Liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SOG - HM Liew Skin & Laser Clinic

6 Napier Road #06-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6254 6646
6259 9853