Dr Liew Hui Min - Da liễu

Dr Liew Hui Min

Bác Sĩ Da Liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life, NTUC Income, Great Eastern, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

SOG - HM Liew Skin & Laser Clinic

6 Napier Road #06-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6697 4910
6259 9853