Dr Lim Hui Fang - Respiratory Medicine

Dr Lim Hui Fang

Respiratory Physician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Respiratory Medicine

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2003
    MBBS (NUS, Singapore)
  • 2007
    MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
    M Med (Int Med) (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre