Dr Lim Sheau Huei Frances - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Lim Sheau Huei Frances

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, Great Eastern, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Colorectal Clinic Associates

38 Irrawaddy Road #10-48/49
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6643 9922
6643 9929

Colorectal Clinic Associates

319 Joo Chiat Place #05-08
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6643 9922
6643 9929

Colorectal Clinic Associates

6 Napier Road #06-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6643 9922