Dr Lim Sheau Huei Frances - General Surgery

Dr Lim Sheau Huei Frances

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Colorectal Clinic Associates

319 Joo Chiat Place #05-08
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6643 9922
6643 9929

Colorectal Clinic Associates

6 Napier Road #06-16
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6643 9922

Colorectal Clinic Associates

38 Irrawaddy Road #10-48/49
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6643 9922
6643 9929