Dr Ling Khoon Lin - Gastroenterology

Dr Ling Khoon Lin

Gastroenterologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gastroenterology

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Master of Medicine (Internal Medicine), National University of Singapore

  • Doctor of Philosophy (Tumour Immunology), University of Oxford

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gastroenterology and Liver Specialist Clinic Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #16-04
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6235 2135
6235 2192
RELATED ARTICLES
View all