Dr Lo Ngai Nung - Orthopaedic Surgery

Dr Lo Ngai Nung

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Orthopaedic Surgery

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedics Specialist Practice Pte Ltd

6A Napier Road #03-43/44
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6265 2388
6261 7688
RELATED ARTICLES
View all