Dr Lo Pau Lin Constance - Khoa nội hô hấp

Dr Lo Pau Lin Constance

Bác Sĩ Phổi

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Respiratory Medicine)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Respiratory Medical Associates

6 Napier Road #07-14
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6473 9984
6473 8864

Respiratory Medical Associates

3 Mount Elizabeth #15-11
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6732 5788
6732 7160

Respiratory Medical Associates

38 Irrawaddy Road #04-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6734 4788
6734 5766