Dr Ng Choon Yong Alvin - Intensive Care Medicine

Dr Ng Choon Yong Alvin

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Intensive Care Medicine

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS(Singapore)

  • M.Med(Internal Medicine)

  • MRCP(UK)

  • FAMS(Respiratory Medicine)

  • FAMS(Intensive Care Medicine)

  • FRCP(Glasg)

  • FRCP(Edin)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Respiratory Practice

3 Mount Elizabeth #15-11
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6835 0035
6835 0045

The Respiratory Practice

319 Joo Chiat Place #05-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6342 0302
6342 0494

The Respiratory Practice

6 Napier Road #07-02
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 5118
6475 5001