Dr Ng Jen Min Ben - Endocrinology

Dr Ng Jen Min Ben

Endocrinologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Endocrinology

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBCh BaO

  • Membership of the Royal College of Physicians - MRCP (Edin)

  • Certificate of Completion of Training, General Medical Council CCT – Diabetes and Endocrinology – (GMC)

  • Certificate of Completion of Training, General Medical Council CCT – CCT – General Internal Medicine (GMC)

  • Doctor of Medicine - MD (Hons) (HYMS)

  • Fellow of the Academy of Medicine - FAM (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Arden Cardio Metabolic Clinic Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #05-31
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6262 3616
6262 3617

Arden Endocrinology Specialist Clinic Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #04-28
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6334 2301
6334 3273