Dr Ng Tsun Gun - Khoa nội thận

Dr Ng Tsun Gun

Bác Sĩ Nội Thận

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội thận

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • MRCP (UK)

  • FRCP (Edinburgh)

  • FAMS (Internal Medicine)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

T G Ng Kidney & Medical Centre

6 Napier Road #09-19
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6836 7718
6836 7719

Kidney Care Centre

38 Irrawaddy Road #06-32
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 0642
6694 0646