Dr Sivathasan Cumaraswamy - Cardiothoracic Surgery

Dr Sivathasan Cumaraswamy

Cardiothoracic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Cardiothoracic Surgery

Ngôn ngữ

English, Tamil

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS

  • FRCS(Eng)

  • FRCS(Edinburgh)

  • FAMS(Cardiothoracic Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Heart Lung & Vascular Centre

3 Mount Elizabeth #17-13
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6836 5589
6836 5389