Dr Tan Tiat Heng Edwin - Phục hình răng miệng

Dr Tan Tiat Heng Edwin

Chuyên gia về Răng Giả

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phục hình răng miệng

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Specialist Dental Group

6 Napier Road #07-17
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6471 5150
6733 2965

Specialist Dental Group

3 Mount Elizabeth #08-03
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 6032