Dr Tan Yat Harn Daniel - Ung bướu – Xạ trị

Dr Tan Yat Harn Daniel

Bác Sĩ Xạ Trị Ung Thư

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Xạ trị

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Radiologists (Clinical Oncology), UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Radiation Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asian Alliance Radiation & Oncology

6A Napier Road #05-36C
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
8101 3838
6722 0662

Asian American Radiation Oncology

3 Mount Elizabeth #17-05
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6475 3711
6475 3711