Dr Teoh Charn Beng Stephen - Nhãn khoa

Dr Teoh Charn Beng Stephen

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Japanese, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Singlife, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Ophthalmology), National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eagle Eye Centre

319 Joo Chiat Place #05-03
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6348 1000
6348 1001

Eagle Eye Centre

38 Irrawaddy Road #08-22/23/24
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6570 1000
6570 1001