Dr Wong Yue Shuen - Orthopaedic Surgery

Dr Wong Yue Shuen

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Orthopaedic Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • FRCS (Orthopaedic Surgery)(Edinburgh)

  • MSc (Biomedical Engineering)(NTU)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre