Dr Yam Kean Tuck Andrew - Hand Surgery

Dr Yam Kean Tuck Andrew

Hand Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Hand Surgery

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Flinders University of South Australia

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Hand Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Hand Surgery Associates (Parkway East)

319 Joo Chiat Place #05-09
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6342 9091
6342 9096

Hand Surgery Associates (Napier) Pte Ltd

6 Napier Road #06-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6474 5141
6474 2341

Hand Surgery Associates

38 Irrawaddy Road #10-51/52/53
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6690 5690
6690 5699