Dr Yip Chin Ling William - Nội khoa nhi

Dr Yip Chin Ling William

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Singapore

  • Master of Medicine, University of Singapore

  • Diploma in Child Health, Royal College of Paediatrics and Child Health, London, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

  • Doctor of Medicine, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Physicians, Edinburgh, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

International Clinic & Adolescent

6A Napier Road #02-43/44
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6471 1077
6471 1697

ICAC (Sinagpore) Pte Ltd

6A Napier Road #02-43/44
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6471 1077
6471 1697