Integrated Shield Plan

Dịch vụ y tế tư nhân có chi phí phải chăng hơn bạn nghĩ. Integrated Shield Plan có thể giúp chi trả chi phí nằm viện của bạn tại bệnh viện tư nhân Gleneagles. Hiểu rõ các lựa chọn của bạn.

Sử dụng Integrated Shield Plan cho dịch vụ y tế tư nhân

Integrated Shield Plan (IP) là bảo hiểm y tế bao gồm 2 phần:

 • MediShield Life là chương trình bảo hiểm y tế cơ bản do Hội đồng Quỹ Tiết kiệm Trung ương (CPF) quản lý. Phí bảo hiểm MediShield Life có thể được thanh toán bằng MediSave.

 • Bảo hiểm y tế tư nhân:

  • Cung cấp bảo hiểm bổ sung cho giường bệnh Hạng A hoặc B1 trong các bệnh viện công và bệnh viện tư nhân
  • Cung cấp điều khoản riêng để thanh toán chi phí khấu trừ (số tiền cố định mà bạn phải trả trước khi được bảo hiểm chi trả) và đồng bảo hiểm (tỷ lệ phần trăm bạn phải thanh toán cùng với công ty bảo hiểm), các khoản này có thể được giảm thiểu đến 5% nếu có điều khoản riêng về đồng chi trả

Hãy ưu tiên sức khỏe của bạn. Tìm hiểu thêm về Integrated Shield Plan, để nếu sự cố không mong muốn xảy ra, bạn có thể được điều trị ngay lập tức và chỉ cần tập trung vào việc phục hồi.

Tìm hiểu mức bảo hiểm và số tiền hóa đơn của bạn

Để tìm hiểu thêm về phạm vi bảo hiểm của Integrated Shield Plan, hãy liên hệ với Người hướng dẫn về bảo hiểm của Parkway bằng cách gọi đến [+65 9834 0999](điện thoại:+6598340999) hoặc qua WhatsApp đến +65 9834 0999.

Bạn cũng có thể sử dụng Công cụ ước tính hóa đơn bệnh viện của chúng tôi để ước tính khoản chi phí tự trả của bạn cho các thủ thuật phẫu thuật thông thường.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Khoản khấu trừ là số tiền cơ bản bạn phải chi trả cho hóa đơn trước khi yêu cầu bồi thường theo bảo hiểm. Khoản khấu trừ được giới hạn ở một khoản tiền cố định. Nếu hóa đơn ít hơn mức khấu trừ, bạn sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Ví dụ, nếu số tiền hóa đơn là 10.000$ và khoản khấu trừ nằm viện tư nhân được cố định ở mức 3.500$ cho Integrated Shield Plan, trước tiên bạn phải trả $3.500 trước khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho 6.500$ còn lại.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Đồng bảo hiểm là số tiền bạn phải trả cùng với công ty bảo hiểm sau khi đã thanh toán khoản khấu trừ.

Đối với mỗi yêu cầu bồi thường mà bạn gửi, bạn sẽ chia chi phí với công ty bảo hiểm. Đồng bảo hiểm được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm của yêu cầu bồi thường và thường là 10% đối với Integrated Shield Plan. Công ty bảo hiểm của bạn sẽ trả hết số tiền còn lại của hóa đơn.

Ví dụ, nếu hóa đơn nằm viện của bạn là 10.000$ và phần phí khấu trừ là 3.500$ thì đồng bảo hiểm sẽ là 10% của 6.500$, nghĩa là 650$. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thanh toán tổng cộng 4.150$ (phí khấu trừ và phí đồng bảo hiểm) trong khi Integrated Shield Plan sẽ thanh toán cho phần còn lại của hóa đơn.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Đồng chi trả là tỷ lệ phần trăm, thường là 5%, bạn phải thanh toán cho hóa đơn bệnh viện khi gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Nếu bạn đã mua một điều khoản riêng đồng chi trả với Integrated Shield Plan, điều khoản riêng này sẽ chi trả cho khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm để giảm khoản chi phí tự trả.

Tùy thuộc vào gói điều khoản riêng, hầu hết các công ty bảo hiểm đều đặt mức đồng chi trả là 5% với mức giới hạn là 3.000$ nếu bạn điều trị với các bác sĩ trong danh sách bác sĩ ưu tiên của công ty bảo hiểm và việc điều trị đã được công ty bảo hiểm phê duyệt trước.

Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần thanh toán tối đa 3.000$ nếu số tiền đồng chi trả vượt quá hạn mức đó. Số tiền đồng chi trả còn lại sẽ được chi trả bởi công ty bảo hiểm của bạn.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Đối với một số Integrated Shield Plan của AIA, điều quan trọng là phải yêu cầu phương thức phê duyệt trước từ công ty bảo hiểm trước khi thực hiện thủ thuật. Nếu không có phê duyệt trước, AIA sẽ áp dụng hệ số chia theo lỷ lệ cho yêu cầu bồi thường của bạn.

Ví dụ: nếu yêu cầu bồi thường của bạn là 10.000$, công ty bảo hiểm sẽ chỉ chi trả 85% yêu cầu bồi thường không có phê duyệt trước. Bạn sẽ cần phải thanh toán cho số tiền còn lại.

integrated-shield-plan-pre-authorisation

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Có 2 loại giới hạn cho Integrated Shield Plan:

 • Giới hạn trọn đời là số tiền tối đa có thể yêu cầu bồi thường trong đời bạn
 • Giới hạn theo năm hợp đồng là số tiền tối đa mà bạn có thể yêu cầu bồi thường trong năm hợp đồng

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Các công ty bảo hiểm có các bác sĩ được lực chọn để xếp vào danh sách. Bạn có thể được hưởng bảo hiểm nhiều hơn và có giới hạn yêu cầu bồi thường cao hơn nếu chọn điều trị từ các bác sĩ trong danh sách của công ty bảo hiểm.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Danh sách mở rộng nghĩa là bác sĩ hiện không nằm trong danh sách chính của một công ty bảo hiểm, nhưng nằm trong danh sách bác sĩ được phê duyệt của các nhà cung cấp Integrated Shield Plan khác. Bác sĩ này có thể nộp đơn và được công ty bảo hiểm phê duyệt trên danh sách mở rộng.

Để đủ điều kiện làm yêu cầu bồi thường theo danh sách mở rộng, phải có giấy chứng nhận phê duyệt trước, tùy thuộc vào sự chấp nhận của công ty bảo hiểm. Điều này cho phép khách hàng có nhiều bác sĩ để lựa chọn hơn.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Phê duyệt trước là dịch vụ khi công ty bảo hiểm đồng ý chi trả phí nằm viện hoặc phí phẫu thuật trong ngày trước khi thực hiện thủ thuật. Phê duyệt trước sẽ dựa trên phạm vi hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi được hưởng và thông tin y tế do bác sĩ cung cấp.

Nếu có thể, bạn hãy luôn yêu cầu phương thức phê duyệt trước, trước khi bắt đầu điều trị. Việc phê duyệt trước có thể giúp quy trình yêu cầu bồi thường dễ dàng và cho phép thụ hưởng phạm vi bảo hiểm cao hơn.

Hãy dành đủ thời gian để xử lý việc phê duyệt trước. Hầu hết các công ty bảo hiểm đều có thể cấp phê duyệt trước trong vòng một tuần.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Biểu giá dựa trên yêu cầu bồi thường là cách điều chỉnh phí bảo hiểm cho các điều khoản riêng dựa trên các yêu cầu bồi thường mà công ty bảo hiểm đã chi trả cho bạn trong năm hợp đồng trước đó.

Với biểu giá dựa trên yêu cầu bồi thường, phí bảo hiểm cho điều khoản riêng của bạn tại mỗi lần gia hạn hợp đồng bảo hiểm có thể tăng hoặc giảm. Bạn sẽ được giảm từ 10% đến 25% cho phí bảo hiểm nếu không có yêu cầu bồi thường nào được thực hiện trong năm hợp đồng trước đó.

Nếu có một yêu cầu bồi thường được thanh toán, phí bảo hiểm của bạn có thể tăng từ 10% lên 100% phí bảo hiểm tiêu chuẩn trước khi quay lại mức tiêu chuẩn trong lần gia hạn tiếp theo. Mức tăng được xác định bởi mỗi công ty bảo hiểm và phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Bạn nằm viện tại bệnh viện tư nhân hay bệnh viện công
 • Bác sĩ của bạn có thuộc danh sách bác sĩ của công ty bảo hiểm không
 • Số tiền được yêu cầu bồi thường
 • Tuổi của bạn

Những điều bạn cần biết về Integrated Shield Plan (IP)

Đ: Trước khi nhập viện, hãy liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để kiểm tra phạm vi bảo hiểm đối với việc nhập viện tại bệnh viện tư nhân.

Trong thời gian nằm viện, Văn phòng kinh doanh của chúng tôi sẽ lấy sự đồng thuận của bạn cho Biểu mẫu Phê duyệt yêu cầu bồi thường y tế (MCAF) và hỗ trợ bạn sử dụng Integrated Shield Plan.

Tìm hiểu thêm về sử dụng bảo hiểm y tế của bạn.

Đ: Phê duyệt trước luôn được khuyến cáo cho các loại điều trị theo kế hoạch. Điều này có thể làm cho quy trình yêu cầu bồi thường dễ dàng và giúp bạn hưởng phạm vi bảo hiểm cao hơn.

Tìm hiểu thêm về sử dụng bảo hiểm y tế của bạn.

Đ: Integrated Shield Plan bao gồm MediShield Life và bảo hiểm y tế tư nhân bổ sung.

MediShield Life là chương trình bảo hiểm y tế cơ bản áp dụng cho tất cả công dân và thường trú nhân của Singapore.

Đặc điểm chính:

 • Do CPF quản lý
 • Cung cấp bảo hiểm trọn đời
 • Chi trả cho các bệnh đã có từ trước
 • Chi trả chi phí điều trị cho giường bệnh Hạng B2 hoặc C ở bệnh viện công
 • Các khoản phí bảo hiểm có thể được thanh toán bằng MediSave

Bảo hiểm tư nhân bổ sung bao gồm điều trị tại các bệnh viện tư nhân hoặc giường bệnh Hạng A và B1 tại các bệnh viện công.

Đặc điểm chính:

 • Quản lý bởi công ty bảo hiểm tư nhân
 • Bao gồm lựa chọn mua thêm điều khoản riêng để chi trả một phần khoản đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ của hóa đơn
 • Các khoản phí bảo hiểm có thể được thanh toán bằng MediSave, cho đến Hạn mức rút bổ sung hàng năm:
  • $300 mỗi năm nếu bạn từ 40 tuổi trở xuống vào ngày sinh nhật kế tiếp
  • $600 mỗi năm nếu bạn từ 41 đến 70 tuổi vào ngày sinh nhật kế tiếp
  • $900 mỗi năm nếu bạn từ 71 tuổi trở lên vào ngày sinh nhật kế tiếp
  • Phí bảo hiểm cho điều khoản riêng chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt

Lưu ý: Hạn mức rút bổ sung có thể thay đổi. Vui lòng truy cập trang web của Bộ Y tế để biết thông tin mới nhất.

Tùy thuộc vào gói bảo hiểm bạn đã mua, Integrated Shield Plan và điều khoản riêng có thể chi trả cho:

 • Các giường bệnh hạng mức cao hơn hoặc nằm viện tại bệnh viện tư nhân
 • Hạn mức yêu cầu bồi thường hàng năm cao hơn
 • Yêu cầu bồi thường cho các phương pháp điều trị trước và sau khi nhập viện
 • Thời gian chờ ngắn hơn để gặp bác sĩ chuyên khoa. Tại các bệnh viện Mount Elizabeth, Bệnh viện Gleneagles và Bệnh viện Parkway East, bạn có thể hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa trong vòng 24 giờ.
 • Lựa chọn bác sĩ

Nếu bạn có Integrated Shield Plan và điều khoản riêng, bạn có thể được chi trả một phần hoặc thậm chí hoàn toàn (đối với một số hợp động hiện có) để điều trị và nằm phòng đơn tại các bệnh viện tư nhân.

Để tìm hiểu thêm về phạm vi bảo hiểm của Integrated Shield Plan, hãy liên hệ với Người hướng dẫn về bảo hiểm của Parkway bằng cách gọi đến [+65 9834 0999](điện thoại:+6598340999) hoặc qua WhatsApp đến +65 9834 0999.

Đ: Nếu bạn đã mua điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện với Integrated Shield Plan, điều khoản đó sẽ chi trả đầy đủ cho các khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm. Bạn không mất khoản chi phí tự trả nào.Do yêu cầu của Bộ Y tế, các công ty bảo hiểm không còn cung cấp điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Bạn chỉ có thể mua điều khoản riêng đồng chi trả với khoản đồng chi trả tối thiểu là 5%. Ngoại trừ điều khoản riêng PruExtra Premier Rider của Prudential, tất cả gói điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện mà những chủ hợp đồng hiện tại đã mua đều đã chuyển sang điều khoản riêng đồng chi trả khi gia hạn hợp đồng từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.Với điều khoản riêng đồng chi trả, khoản chi phí tự trả của bạn sẽ:* Không vượt quá 5% tổng hóa đơn bệnh viện* Tối đa là 3.000$, nếu bạn được phê duyệt trước của công ty bảo hiểm trước khi phẫu thuật với một bác sĩ chuyên khoa trong danh sách của công ty bảo hiểm* Tùy thuộc vào giới hạn yêu cầu bồi thường theo chính sách hàng năm và cả đờiSố tiền đồng chi trả của bạn có thể được bù lại một phần hoặc toàn bộ bằng MediSave hoặc bảo hiểm của công ty. Vui lòng kiểm tra với phòng Nhân sự nếu bạn được bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm của công ty.Để biết những thay đổi mới nhất về chính sách, vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn. Mẹo nhỏ: Hãy sử dụng Công cụ ước tính hóa đơn bệnh viện của chúng tôi để ước tính khoản chi phí tự trả của bạn cho các thủ thuật phẫu thuật thông thường. #### Biểu giá dựa trên yêu cầu bồi thườngDo những thay đổi gần đây, các công ty bảo hiểm như AIA, Great Eastern và Prudential cũng đã đưa ra biểu giá dựa trên yêu cầu bồi thường cho một số gói Integrated Shield Plan.Với biểu giá dựa trên yêu cầu bồi thường, phí bảo hiểm điều khoản riêng của bạn vào mỗi lần gia hạn hợp đồng bảo hiểm được điều chỉnh dựa trên các yêu cầu bồi thường trong năm hợp đồng trước đó. Việc điều chỉnh sẽ khác nhau giữa các công ty bảo hiểm.Ví dụ: nếu phí bảo hiểm tiêu chuẩn cho điều khoản riêng đồng chi trả lúc 38 tuổi là 722$ và yêu cầu bồi thường được thực hiện tại một bệnh viện tư nhân vào năm 2021 thì phí bảo hiểm của bạn cho năm hợp đồng tiếp theo (2022) sẽ tăng 1,5 lần lên 1.083$. Mức phí bảo hiểm được điều chỉnh sẽ trở về mức tiêu chuẩn trong năm 2023.Vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn để tìm hiểu thêm về gói và phí bảo hiểm. Lưu ý: Tình huống này dựa trên điều khoản riêng đồng chi trả TotalCare Elite-P của Great Eastern tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2021, với số tiền yêu cầu bồi thường cao hơn 2.000$.#### Danh sách mở rộngDanh sách mở rộng là một sáng kiến của Ủy ban Bảo hiểm Y tế Đa phương (MHIC), được chỉ định bởi Bộ Y tế (MOH), cho phép các công ty bảo hiểm cung cấp Integrated Shield Plan công nhận các bác sĩ trong danh sách của nhau. Trong Danh sách mở rộng, bạn có thể được hưởng các lợi ích của danh sách đã chọn khi yêu cầu điều trị được phê duyệt trước từ các bác sĩ chuyên khoa không nằm trong danh sách bác sĩ của công ty bảo hiểm. Nếu họ nằm trong danh sách bác sĩ của công ty bảo hiểm khác cung cấp Integrated Shield Plan, hãy tuân theo biểu phí công ty bảo hiểm của bạn và đáp ứng các điều khoản phê duyệt trước của họ. Sáng kiến này đưa ra cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn bác sĩ chuyên khoa hơn và hỗ trợ chăm sóc liên tục tốt hơn cho bệnh nhân.Để đủ điều kiện yêu cầu bồi thường theo Danh sách mở rộng, hãy hoàn tất các bước này trước khi bắt đầu điều trị theo kế hoạch:1. Lấy mẫu đơn xin phê duyệt trước từ công ty bảo hiểm của bạn2. Yêu cầu bác sĩ điền vào mẫu đơn và gửi cho công ty bảo hiểm của bạn

Đ: Để tìm hiểu xem bạn có Integrated Shield Plan không:

 1. Truy cập cpf.gov.sg.
 2. Đăng nhập vào my cpf Online Services bằng SingPass của bạn.
 3. Đi đến My Messages.
 4. Xem phần Insurance.

Để tìm hiểu chi tiết chính sách Integrated Shield Plan của bạn, vui lòng tham khảo tài liệu chính sách hoặc liên hệ với công ty bảo hiểm hoặc cố vấn tài chính.

Đ: Nếu bạn có Integrated Shield Plan (IP) và điều khoản riêng để chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể sẽ được thanh toán chi phí điều trị tại bệnh viện của chúng tôi.

Dưới đây là danh sách các gói bảo hiểm bệnh viện tư và điều khoản riêng đồng chi trả được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm khác nhau:

AIA

 • Gói: HealthShield Gold Max A
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • Max VitalHealth A Value
  • Max VitalHealth A
  • Max VitalCare*

Great Eastern

 • Gói: SupremeHealth P Plus
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • TotalCare Elite-P
  • TotalHealth Elite-P

HSBC Life

 • Gói: HSBC Life Shield Plan A
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • Enhanced Care

NTUC Income

 • Gói: Enhanced Income Shield Preferred / Income Shield Plan P*
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • Deluxe Care Rider
  • Classic Care Rider
  • Assist Rider*
  • Plus Rider*

Prudential

 • Gói: PRUShield Premier
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • Premier CoPay
  • Premier Lite CoPay
  • Preffered CoPay
  • Premier*

Raffles Health Insurance

 • Gói: Raffles Shield Private
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • Key Rider
  • Premier Rider

Singlife

 • Gói: Singlife Shield Plan 1
 • Điều khoản riêng đồng chi trả:
  • Singlife Health Plus-Private Prime
  • Singlife Health Plus-Private Lite
  • MyHealthPlus Option A*
  • MyHealthPlus Option A-II**
  • MyHealthPlus Option B*
  • MyHealthPlus Option C*
  • MyHealthPlus Option C-II*

Vui lòng kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn để biết đầy đủ chi tiết về hợp đồng bảo hiểm.

*Đây là những gói điều khoản riêng cũ không còn được các công ty bảo hiểm cung cấp cho những khách hàng mới.

Đ: Integrated Shield Plan của bạn cũng có thể là bảo hiểm y tế cấp cứu nếu việc bạn đến Khoa Cấp cứu (A&E) dẫn đến nhập viện với thời gian nằm viện tối thiểu là 8 giờ.

Nếu Integrated Shield Plan và điều khoản riêng của bạn có chi trả cho bệnh viện tư nhân, bạn chỉ cần thanh toán một khoản tiền nhỏ cho cả hóa đơn điều trị ngoại trú tại Khoa A&E và cho việc điều trị nội trú.

Một số gói bảo hiểm cũng chi trả cho việc điều trị ngoại trú tại khoa A&E, với hạn mức tối đa nhất định và có thể được sử dụng làm bảo hiểm y tế tai nạn và bảo hiểm y tế cấp cứu. Hãy liên hệ với cố vấn tài chính của bạn để nắm rõ các thông tin chi tiết về toàn bộ hợp đồng bảo hiểm.