Sử dụng bảo hiểm y tế

Chúng tôi tin rằng thông tin rõ ràng và minh bạch về hóa đơn bệnh viện và bảo hiểm y tế sẽ đảm bảo bạn có được trải nghiệm suôn sẻ và dễ chịu trong suốt thời gian nằm viện.

Tìm hiểu cách sử dụng bảo hiểm để thanh toán hóa đơn y tế tại Bệnh viện Gleneagles.

Gói bảo hiểm y tế được chấp nhận tại các Bệnh viện Gleneagles

Chúng tôi chấp nhận cả các gói bảo hiểm trong nước và quốc tế để chi trả cho các hóa đơn điều trị tại bệnh viện và chăm sóc theo dõi của bệnh nhân. Hãy yên tâm tìm kiếm điều trị tại các cơ sở của chúng tôi và an tâm phục hồi.

Nếu bạn tham gia integrated shield plan và có điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện để chi trả cho các chi phí tại bệnh viện tư, bạn có thể đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ không thanh toán tiền mặt của chúng tôi. Với dịch vụ này, quý vị có thể nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gleneagles mà không cần thanh toán tại thời điểm nhập viện hoặc xuất viện.

Tìm hiểu thêm:

Cách sử dụng bảo hiểm

Sau đây là những điều bạn cần biết về quy trình bảo hiểm trước khi nhập viện tại các Bệnh viện Mount Elizabeth:

1. Kiểm tra phạm vi bảo hiểm

Hãy liên hệ với đơn vị cung cấp hoặc đại lý bảo hiểm của bạn để tìm hiểu phạm vi bảo hiểm Integrated Shield Plan cho việc điều trị tại các Bệnh viện Mount Elizabeth.

Bạn cũng có thể gọi điện thoại hoặc WhatsApp cho Người hướng dẫn về bảo hiểm của Parkway theo số +6598340999 để tìm hiểu về phạm vi bảo hiểm của Integrated Shield Plan, tham khảo danh sách bác sĩ của công ty bảo hiểm và đặt lịch hẹn.

2. Phê duyệt trước điều trị với công ty bảo hiểm

Phê duyệt trước luôn được khuyến cáo cho các loại điều trị theo kế hoạch. Việc giúp duyệt trước có thể giúp quy trình yêu cầu bồi thường dễ dàng và giúp bạn hưởng phạm vi bảo hiểm cao hơn. Nếu có thể, chúng tôi đề xuất bạn yêu cầu công ty bảo hiểm phê duyệt trước, trước khi bắt đầu điều trị.

3. Lấy giấy bảo lãnh (eLOG)

Khi nhập viện, vui lòng cung cấp số định danh của bạn cho nhân viên phụ trách thủ tục nhập viện. Giấy bảo lãnh có thể được xuất ra dưới hình thức điện tử thông qua hệ thống của chúng tôi để sử dụng làm đặt cọc.

Giấy bảo lãnh là để bạn được miễn trừ một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc trước. Thông thường, giấy bảo lãnh có thể được cấp đến 10.000$, tùy thuộc vào Integrated Shield Plan.

Để xác nhận số tiền được miễn đặt cọc, vui lòng kiểm tra đơn vị cung cấp bảo hiểm của bạn.

4. Chi trả tiền đặt cọc

Khi nhập viện, bạn sẽ cần trả toàn bộ tiền đặt cọc cho hóa đơn tại quầy đăng ký, trừ khi có Đơn xin không dùng tiền mặt được phê duyệt bằng văn bản từ 3 đến 7 ngày trước khi nhập viện.

Để sử dụng MediSave, Medishield Life, Integrated Shield Plan hoặc kết hợp các chương trình này, bạn sẽ được yêu cầu ký Mẫu đơn Phê duyệt yêu cầu bồi thường y tế (MCAF). Bạn có thể thực hiện việc này tại Văn phòng kinh doanh của chúng tôi.

5. Thanh toán hóa đơn bệnh viện khi xuất viện

Tùy theo điều khoản LOG, chúng tôi sẽ thu toàn bộ số tiền của hóa đơn bệnh viện khi bạn xuất viện.

Tìm hiểu thêm về thanh toán hóa đơn của bạn.

6. Yêu cầu bồi thường cho hóa đơn bệnh viện

Hóa đơn của bạn thường được gửi sau 3 ngày làm việc kể từ khi xuất viện. Hóa đơn bệnh viện được gửi qua hệ thống yêu cầu bồi thường điện tử của chúng tôi và chuyển trực tiếp tới đơn vị cung cấp bảo hiểm Integrated Shield Plan để xử lý.

Bạn không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác. Hầu hết các yêu cầu bồi thường đều được bồi hoàn đầy đủ trong vòng 6 – 8 tuần.

Nếu phát sinh khoản chi phí tự trả, bạn cũng có thể sử dụng Medisave, tùy thuộc vào giới hạn yêu cầu bồi thường và bảo hiểm công ty (nếu có) để bù cho chi phí tự trả.

Bạn có câu hỏi về bảo hiểm?

Phạm vi bảo hiểm, giới thiệu và đặt hẹn

Hãy liên hệ Người hướng dẫn về bảo hiểm của Parkway để tìm hiểu về phạm vi bảo hiểm Integrated Shield Plan, tham khảo danh sách bác sĩ khám bảo hiểm và đặt lịch hẹn. Gọi hoặc WhatsApp +65 9834 0999.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Điều khoản riêng của integrated shield plan bổ sung cho chương trình bảo hiểm MediShield Life hiện tại nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm cho giường bệnh Hạng B1 hoặc A ở bệnh viện công và bệnh viện tư. Tuy nhiên, nếu bạn có Integrated Shield Plan mà không có điều khoản riêng, bạn sẽ phải thanh toán khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm trước khi công ty bảo hiểm thanh toán phần còn lại của hóa đơn.

Điều khoản riêng về bảo hiểm toàn diện có thể giảm thêm khoản chi phí tự trả xuống 5% tổng số tiền hóa đơn và thậm chí có thể được giới hạn ở mức 3.000$ nếu bạn đi khám bác sĩ thuộc danh sách bác sĩ khám bảo hiểm, có xin phê duyệt trước, hoặc cả hai.

Để yêu cầu bồi thường Integrated Shield Plan cho việc điều trị, bạn chỉ cần thông báo cho nhân viên bệnh viện là muốn làm yêu cầu bồi thường và bệnh viện sẽ gửi yêu cầu bồi thường cho bạn.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Nếu bạn có bảo hiểm y tế quốc tế có khả năng thanh toán tại bệnh viện của chúng tôi, bạn có thể sử dụng bảo hiểm này để thanh toán hóa đơn bệnh viện tư nhân. Các chương trình bảo hiểm y tế này cho phép bạn lựa chọn điều trị ở Singapore hoặc một quốc gia khác trong khu vực được bảo hiểm.

Các chương trình bảo hiểm quốc tế này bao gồm bảo hiểm của BUPA, Cigna, Aetna, Allianz.