• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Yuh Shan

Bác Sĩ Lee Yuh Shan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Huyết học

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến