• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Chan Ping Wah Kenneth

Bác Sĩ Chan Ping Wah Kenneth

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Associated treatments

  • Bronchial thermoplasty
  • Diagnostic & therapeutic pleurocentesis
  • Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspirate (EBUS-TBNA)
  • Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
  • Insertion of central venous catheters

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô