Medical Content Reviewers

Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác sĩ nội tiêu hóa

Dr Chan Chung Yip - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Chan Chung Yip

Bác sĩ Ngoại Tổng quát


Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp

Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp


Dr Cheng Shin Chuen - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Cheng Shin Chuen

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Dr Chiam Toon Lim Paul - Tim
Dr Chiam Toon Lim Paul

Bác Sĩ Nội Tim Mạch


Dr Amitabh Monga - Tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan)
Dr Amitabh Monga

Bác sĩ nội tiêu hóa

Dr Chan Chung Yip - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Chan Chung Yip

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp

Dr Chan Ping Wah Kenneth - Khoa nội hô hấp (bệnh về hô hấp và phổi)
Dr Chan Ping Wah Kenneth

Bác sĩ hô hấp

Dr Cheng Shin Chuen - Khoa ngoại tổng hợp
Dr Cheng Shin Chuen

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Dr Chiam Toon Lim Paul - Tim
Dr Chiam Toon Lim Paul

Bác Sĩ Nội Tim Mạch